Pravila in pogoji uporabe spletnega mesta etrips.info

Pomen izrazov v pravilih in pogojih uporabe etrips.info

Spletno mesto Etrips: Spletno mesto platforme Etrips - Elektronskega Turističnega Rezervacijskega Informacijskega Poslovnega Sistema dostopno na etrips.info. (v nadaljevanju Etrips)

Platforma Etrips: Platforma Etrips je okolje, ki omogoča sodelovanje, sklepanje in vodenje poslov različnim turističnim subjektom in z njimi povezanimi deležniki iz turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti na lokalni in nacionalni ravni. Istočasno platforma Etrips ponudnikom nastanitev olajša trženje preko več svetovnih turističnih portalov. Del platforme Etrips je tudi spletno mesto Etrips. (v nadaljevanju: platforma)

Upravljavec platforme Etrips: Etrips d.o.o., Mala ulica 8, Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec)

Uporabnik: Anonimen uporabnik spletnega mesta Etrips. (v nadaljevanju uporabnik)

Partner: Identificiran uporabnik platforme Etrips, ki se v Etrips prijavi z uporabniškim imenom in geslom in uporablja Etrips v skladu pravili in pogoji za uporabo posameznega uporabniškega modula. (v nadaljevanju partner)

Uporabniški modul: Določeno okolje platforme Etrips, ki ga uporablja določena vrsta partnerjev. (v nadaljevanju: uporabniški modul)

Uporabniški račun: Zaščiten račun do katerega ima dostop le posamezen identificiran partner.

Ponudnik nastanitve: Partner platforme, ki uporablja modul Ponudnika nastanitve za upravljanje, trženje in vodenje poslov vezanih na nastanitev in goste. (v nadaljevanju: ponudnik nastanitve).

1. Prevzemanje pravila in pogojev uporabe spletnega mesta etrips.info

Za uporabo spletnega mesta etrips.info (preko spleta, pametnega telefona ali kakorkoli drugače) se strinjate s temi pravili in pogoji uporabe etrips.info (v nadaljevanju: pravila). Sprejem pravil je pogoj za uporabo Etrips.

Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Odgovornost uporabnika je, da s z njimi seznani in da je seznanjen z njmi vsakokrat, ko dostopa, brska oz. kakorkoli drugače uporablja Etrips. Z izpolnitvijo rezervacije ali pošiljanjem povpraševanja se izrecno strinjate, da ste prebrali, razumeli in sprejeli ta pravila, vključno z Izjavo o zasebnosti. Z vsako nadaljnjo uporabo Etrips, tudi v primeru objave sprememb pogojev in pravil, o katerih boste obveščeni, se, kot uporabnik, s takšnimi spremembami izrecno strinjate.

Pravila in pogoji uporabe, ki so veljavna v času rezervacije ali povpraševanja, po izrecnem soglasju uporabnika postanejo sestavni del pogodbenih določil med uporabnikom in partnerjem.

2. Naša storitev

Etrips je zgolj posrednik med uporabniki in partnerji.

Spletna stran Etrips je del platforme, preko katere ponudniki nastanitev oglašujejo svoje nastanitve in preko katere lahko uporabniki strani opravijo rezervacijo ali pošljejo povpraševanje neposredno k ponudniku nastanitve. Z izpolnitvijo in oddajo rezervacije preko sistema Etrips vstopate v neposredno in pravno zavezujoče pogodbeno razmerje s ponudnikom nastanitve, pri katerem ste rezervacijo opravili, v skladu s pravili in pogoji Etrips in v skladu z veljavno ponudbo ponudnika nastanitve.

Od trenutka, ko ste opravili rezervacijo, delujemo le kot posrednik med vami in ponudnikom nastanitve. Do ponudnika nastanitve, pri katerem ste rezervacijo opravili, le prenesemo informacije o vaši rezervaciji in vam, v imenu ponudnika nastanitve, pošljemo potrdilo o rezervaciji.

Pri opravljanju naših storitev objavljamo in posredujemo informacije, ki jih v Etrips vnašajo ponudniki nastanitev sami ali jih v njihovem imenu in za njihov račun vnašajo njihovi poslovni partnerji. Nad vnosi svojih takšnih svojih partnerjev, imajo ponudniki nastanitev popoln nadzor in za njihove vnose prevzemajo popolno odgovornost – tudi in še zlasti do vas, uporabnikov. Ponudniki nastanitev imajo poseben dostop do Etrips Managerja, preko katerega urejajo vse podatke o nastanitvah, objektih, pravilih objekta, s čimer so sami in izključno v celoti odgovorni za posodabljanje vseh cen, razpoložljivosti nastanitev in drugih informacij, prikazanih v Etrips.

Kot upravljavci platforme naše storitve opravljamo skrbno in vestno, vendar ne preverjamo in ne zagotavljamo, da so vse informacije, ki jih navedejo ponudniki nastanitev ali njihovi partnerji v njihovem imenu, točne, pravilne in popolne. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne vsebinske napake pri predstavitvi nastanitev, katere koli prekinitve delovanja Etrips, začasne ali delne, zaradi okvare, popravila, nadgradnje ali vzdrževanja Etrips ali dela platforme ali katerega koli drugega razloga. V celoti je tudi izključena odgovornost in ne odgovarjamo tudi za nenatančne, zavajajoče ali neresnične ali nerazkrite podatke. Vsak ponudnik nastanitve je, na podlagi izrecnega strinjanja s takšno odgovornostjo ob vnosu ponudbe, ves čas odgovoren za točnost, popolnost in pravilnost informacij, vključno s cenami in z razpoložljivostjo, objavljenih na Etrips in vnesenih v platformo.

Storitve Etrips so namenjene izključno osebni uporabi. Prikazovanje, prenašanje ali reproduciranje katerih koli vsebin ali podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev Etrips in platforme za katere koli komercialne ali konkurenčne namene ni dovoljeno.

3. Rezervacija

Uporabnik opravi rezervacijo, v okviru sistema Etrips, neposredno pri ponudniku nastanitve, v skladu s pravili rezervacije, ki jih ponudnik nastanitve vnese v Etrips in so objavljena pri vsakem posamičnem objektu/ponudbi. Pri izračunani skupni ceni rezerviranih storitev je izpisano katere storitve in ostale elemente cena vključuje, za koliko oseb cena velja in katera so obvezna doplačila. Na navedene parametre morate biti posebej pozorni pri iskanju nastanitve po vaši želji in nato tudi v postopku dejanske rezervacije, kjer v zadnjem koraku rezervacije, ponovno potrdite pravila, pod katerimi rezervirate, pri čemer je cena sestavni del takšnih pravil. Tako potrjena pravila so razvidna tudi v e-pošti s potrdilom o opravljeni rezervaciji, ki ga prejmete z e-pošto po opravljeni rezervaciji.

V primeru takojšnih (on-line) rezervacij je rezervacija v trenutku, ko jo opravite, vpisana v evidence ponudnika nastanitve in istočasno zapira proste termine rezervirane nastanitve. S tem se šteje, da je rezervacija opravljena. Ponudnik nastanitve se je kot partner platforme Etrips obvezal vsako rezervacijo prevzeti in opraviti storitev, kljub temu pa odgovornosti ponudnika nastanitve za izvedbo rezervacije, kot upravljavci, ne moremo prevzeti.

V primeru, da ponudnik nastanitve iz katerega koli razloga ne sprejema takojšnih (on-line) rezervacij, ampak samo povpraševanja, je naša dolžnost, v skladu s pravili rezervacije objekta, vaše povpraševanje dostaviti ponudniku nastanitve , ki upravlja z objektom. Ob tem dejanju vaše povpraševanje vnesemo v evidence ponudnika nastanitve in trenutno zapremo termine nastanitve, za katere se zanimate, vendar se v tem primeru ponudnik nastanitve ni zavezal, da bo vaše povpraševanje spremenil v rezervacijo. Po posredovanem povpraševanju bo nadaljnja komunikacija potekala neposredno med vami in ponudnikom nastanitve, kjer boste neposredno vstopili v zavezujoča pravna razmerja do ponudnika nastanitve.

4. Odpoved rezervacije

Z rezervacijo določene nastanitve v določenem objektu se strinjate s pravili objekta/ponudnika nastanitve o odpovedi rezervacije in z vsemi ostalimi pravili in pogoji, ki se nanašajo na vašo rezervacijo in bivanje v določeni rezervirani nastanitvi, vključno s storitvami. Pravila o odpovedi rezervacije so za vsak objekt razpoložljiva na spletnem mestu Etrips pri predstavitvi in informacijah vsake nastanitve posebej, v postopku rezervacije in v e-pošti s potrdilom o rezervaciji. Upoštevajte, da nekatere nastanitve ni mogoče odpovedati ali napraviti spremembo brez plačila odpovedi rezervacije ali spremembe cene. Prosimo, da pred rezervacijo temeljito preučite vse pogoje, ki se nanašajo na rezervacijo določene nastanitve.

Če želite spremeniti ali odpovedati vašo rezervacijo, se obrnite direktno na ponudnika nastanitve, ki upravlja z rezervirano nastanitvijo. Kontaktne podatke ponudnika nastanitve ste prejeli z e-pošto s potrdilom o rezervaciji. Priporočamo, da s ponudnikom nastanitve o vseh spremembah v zvezi z rezervacijo (število oseb, datumi prihoda/odhoda) komunicirate v pisni obliki (z e-pošto, preko faksa ali po pošti).

Upoštevajte, da vam bo morda ponudnik nastanitve za odpoved rezervacije zaračunal strošek v skladu pravili objekta o odpovedi rezervacije. Priporočamo, da pred rezervacijo natančno preberete pravila objekta o odpovedi.

5. Plačila

Naše storitve so za vas uporabnike brezplačne. Za razliko od večine drugih ponudnikov podobnih ali enakih storitev, vam svojih storitev ne zaračunamo in cenam nastanitev ne dodajamo provizij.

Prav tako nikoli ne bremenimo vaše kreditne kartice. Za bivanje plačate neposredno ponudniku nastanitve v določenem objektu.

Možnosti plačila so objavljena na spletni strani Etrips pri vsakem objektu in so odvisna od posameznega ponudnik nastanitve.

6. Kreditna kartica

Ponudnik nastanitve za jamstvo rezervacije lahko zahteva podatke o vaši kreditni kartici. Te podatke pošljemo neposredno ponudniku nastanitve v čigar objektu ste opravili rezervacijo nastanitve. Poleg tega lahko, na izrecno zahtevo ponudnika nastanitve, opravljamo preverbo veljavnosti vaše kreditne kartice (predavtorizacijo). Za zaščito, varnost in šifriranje pri prenosu podatkov uporabljamo tehnologijo "Secure Socket Layer (SSL)".

Ob potrditvi rezervacije ponudnik nastanitve lahko vnaprej preveri veljavnost vaše kreditne kartice ali jo bremenijo v skladu s pravili rezervacije. Prosimo, da pred rezervacijo natančno preverite vse podrobnosti in pogoje glede pravil rezervacije določene nastanitve.

7. Omejitev odgovornosti

Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi vsebinske napake pri predstavitvi nastanitve, katere koli prekinitve delovanja Etrips, začasne ali delne, zaradi okvare, popravila, nadgradnje ali vzdrževanja Etrips ali dela platforme ali katerega koli drugega razloga. Ne odgovarjamo tudi za nenatančne, zavajajoče ali neresnične ali nerazkrite podatke. Vsak ponudnik nastanitve je ves čas odgovoren za točnost, popolnost in pravilnost informacij, vključno s cenami in z razpoložljivostjo, objavljenih na Etrips in vnesenih v platformo.

Vsebina in funkcionalnost spletnega mesta Etrips so ponujene "takšne kot so", brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru njen upravljavec in lastniki ne bodo odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe spletnega mesta Etrips, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Upravljavec si v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletnega mesta Etrips.

Iz vsega navedenega v teh pravilih in pogojih uporabe smo odgovorni le za dejansko škodo, ki ste jo utrpeli, plačali ali vas bremeni zaradi neizpolnjenih obveznosti z naše strani in je v zvezi z našimi storitvami, vendar največ do skupnega zneska celotne rezervacije, ki je naveden v vaši e-pošti s potrditvijo rezervacije.

8. Pravice intelektualne lastnine

Vsa programska oprema potrebna za naše storitve, če ni drugače navedeno, ki je na voljo ali v uporabi v spletnem mestu Etrips, z vsemi pravicami intelektualne lastnine za vsebine in informacije v spletnem mestu Etrips, je v lasti upravljavca in njegovih partnerjev.

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenj upravljavca.

Če bi se katerikoli obiskovalec Etrips odzval s kakršnimikoli informacijami o storitvah, ponudnikih nastanitev ali kateremkoli drugimi informacijami, bodo take informacije veljale za nezaupne in nezaščitene, pri čemer v zvezi z njimi nimamo in ne bomo imeli nikakršne odgovornosti ter jih bomo lahko prosto uporabljali, razmnoževali, razkrivali in/ali širili drugim brez omejitev in brez navedbe vira, vključno, vendar ne omejeno, z idejami, koncepti, znanji, izkušnjami ali tehnikami, ki jih bodo take informacije vsebovale, za kakršenkoli namen, razen v primeru izrecne navedbe obiskovalca, da naj se posredovane informacije štejejo za zaupne in/ali izrecne navedbe o prepovedi uporabe posredovanih informacij.

9. Reševanje sporov

Uporabnik in upravljavec se sporazumeta, da bosta morebitne spore reševala po mirni poti, v kolikor pa to ne bi bilo mogoče, bodo ta pravila in pogoji, in provizija za naše storitve urejeni in razlagani v skladu s slovensko zakonodajo. Vse spore, ki izhajajo iz omenjenih splošnih pravil in pogojev naših storitev, se obravnava izključno na pristojnih sodiščih v Sloveniji.

10. Kontakt

V zvezi s temi pravili in pogoji uporabe lahko stopite v stik z upravljavcem spletnega mesta Etrips d.o.o., ki ima sedež na naslovu Mala ulica 8, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija, e ali z e-pošto: info@etrips.info, Faks: +386 1 434 26 64.