Pravno obvestilo spletnega mesta etrips.info

Pomen izrazov v pravilih in pogojih uporabe etrips.info

Spletno mesto Etrips: Spletno mesto platforme Etrips - Elektronskega Turističnega Rezervacijskega Informacijskega Poslovnega Sistema dostopno na etrips.info. (v nadaljevanju Etrips)

Platforma Etrips: Platforma Etrips je okolje, ki omogoča sodelovanje, sklepanje in vodenje poslov različnim turističnim subjektom in z njimi povezanimi deležniki iz turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti na lokalni in nacionalni ravni. Istočasno platforma Etrips ponudnikom nastanitev olajša trženje preko več svetovnih turističnih portalov. Del platforme Etrips je tudi spletno mesto Etrips. (v nadaljevanju: platforma)

Upravljavec platforme Etrips: Etrips d.o.o., Mala ulica 8, Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec)

Uporabnik: Anonimen uporabnik spletnega mesta Etrips. (v nadaljevanju uporabnik)

Partner: Identificiran uporabnik platforme Etrips, ki se v Etrips prijavi z uporabniškim imenom in geslom in uporablja Etrips v skladu pravili in pogoji za uporabo posameznega uporabniškega modula.(v nadaljevanju partner)

Ponudnik nastanitve: Partner platforme, ki uporablja modul Ponudnika nastanitve za upravljanje, trženje in vodenje poslov vezanih na nastanitev in goste. (v nadaljevanju: ponudnik nastanitve)

1. Odgovornost za uporabo podatkov

Čeprav upravljavec verjame, da so vsi podatki v Etrips kakovostni, pravilni in ažurni ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli v sistemu Etrips.

Upravljavec storitve izjavlja, da so vsi podatki in druge storitve, ki jih ponuja sistem Etrips, na voljo taki kot so, brez kakršnega koli jamstva za njihovo pravilnost, zato ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Uporabnik lahko uporablja vsebine Etrips izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Etrips v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na Etrips se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja upravljavca. Pravno obvestilo lahko upravljavec kadarkoli spremeni, in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

2. Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja

Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Upravljavec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Upravljavec ni odgovoren za prenehanje dostopa do Etrips, ki bi nastala na strani uporabnikovega ponudnika internetnih storitev (ISP).

Upravljavec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav.

Upravljavec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastala zaradi morebitnih težav ali prekinitve delovanja Etrips ali drugih delov platforme. Zaradi specifičnosti narave Etrips obstaja v primeru uporabe svetovnega spleta vedno možnost nepooblaščenega dostopa tretje osebe in zlorabe oziroma uničenja podatkov, zato upravljavec opozarja uporabnike na obstoj te možnosti in izključuje vsako odgovornost v zvezi s tem, pri čemer Etrips jamči, da te podatke varuje in upravlja v skladu z veljavno zakonodajo in z vso potrebno skrbnostjo.

3. Zunanje povezave

Zaradi boljše uporabniške izkušnje lahko Etrips omogoča povezave na druge internetne strani. Upravljavec ni odgovoren za dosegljivost ali vsebino teh zunanjih internetnih strani, prav tako upravljavec ne odobrava, jamči ali garantira za produkte, storitve, informacije, ki so opisane ali jih ponujajo navedene internetne strani. Uporabnik ne zagotavlja, da te zunanje strani spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti, kot se jih drži upravljavec.

4. Javni in zasebni podatki uporabnikov

Javni podatki so vsi podatki na spletni strani Etrips namenjeni vpogledu drugih uporabnikov, iskanju po kriterijih, informiranju o ponudbi, sklepanju rezervacij kot so npr. podatki o zasedenosti, kontaktni podatki uporabnika namenjeni vzpostavljanju stika in sklepanju posla med uporabnikom in ponudnikom nastanitve.

Javnih podatkov ni moč uporabiti za identifikacijo ponudnika nastanitve, če ponudnik nastanitve tega ne želi. V nobenem primeru iz javnih podatkov ni mogoč vpogled v uporabniški modul ponudnika nastanitve.

Kadar brskate po spletni mestu Etrips kot anonimni uporabnik, osebnih podatkov ne zbiramo. Za namene statistike si upravljavec pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

5. Varovanje zasebnih podatkov o uporabnikih

Upravljavec bo vse zasebne podatke o uporabniku, ki mu jih bo zaupal uporabnik, varoval kot poslovno skrivnost in v skladu z vsemi veljavnimi določili Zakona o varstvu osebnih podatkov z naslednjimi izjemami :

ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, naslov, s poštno številko, krajem in držav, podatki kreditne kartice namenjeni jamstvu rezervacije, za katere boste podali ustrezno soglasje v postopku rezervacije.

Zgoraj naštete podatki bodo preko zaščitenih protokolov posredovani ponudnikom nastanitev pri katerih ste opravili rezervacijo. Zgoraj naštetih podatkov ne bomo razkrili ali razkrivali tretjim osebam brez vašega dodatnega posebnega soglasja, razen, v primerih, ko bo takšno razkritje imelo podlago v zakonu ali ustrezni odločbi ustreznega državnega ali sodnega organa.

Zgoraj navedeno ne vpliva na našo pravico do razkritja vaših, zgoraj navedenih, osebnih podatkov našim partnerjem, vključno z našimi zaposlenimi in zaposlenimi naših partnerjev ter naših zanesljivih zastopnikov in predstavnikov, ki imajo z našim dovoljenjem dostop do teh informacij, saj jih potrebujejo za kakovostno opravljanje naših storitev.

6. Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov

Podatki v Etrips so varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske skupnosti.

Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene v Etrips, le za svoje potrebe v nekomercialne namene in jih ne sme distribuirati naprej ali omogočiti uporabo tretjim osebam brez izrecnega soglasja upravljavca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz platforme, v drug računalnik in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v bazah platforme.

Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih v Etrips, ki je v nasprotju z določili teh pravnih pogojev ter pravil in pogojev uporabe..

7. Avtorske pravice/Copyright

Spletno mesto Etrips vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem/copyright pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih/copyright pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te materiale, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih/copyright pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, kot dovoljujejo predpisi o avtorskih/copyright pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

Uporabnik se zavezuje varovati upravljavca pred kakršnimi koli odškodninskimi zahtevki ali tožbami iz naslova kršitev avtorskih pravic, blagovnih znamk tretjih oseb zaradi podatkov, ki jih bodo vnašali v Etrips ali druge dele platforme.

8. Mladoletniki

Storitve, ki jih nudi Etrips, niso namenjene osebam, mlajšim od 18 let. Uporaba katere koli od naših storitev je dovoljena samo s privolitvijo starša ali skrbnika. V primeru, da rezervacijo opravi oseba, mlajša od 18 let, si mi in ponudniki nastanitev pridržujemo pravico, da rezervacijo razveljavimo v vsakem trenutku.

9. Kontakt

Sedež upravljavca spletnega mesta Etrips je: Mala ulica 8, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@etrips.info, faks: +386 1 434 26 64.